Apocalipsa și Antihristul în opera lui Nil DOROBANȚU (II)Silviu Alupei 12.11.2020

„Nebunie colectivă”

Geniale, absolut geniale, sunt previziunile părintelui-mucenic Nil Dorobanțu, scrise în lucrarea APO­LOGETICA (două volume încă igno­rate de bibliotecile Facultăților de Teologie Ortodoxă!). Vremurile de PRE-PARUSIE și de START-PARU­SIE au fost intuite astfel de acest mare teolog-apologet: „În vederea prigoanelor ce vin, să îndemnăm pe creștini să se pregătească de MARTIRAJ (s.n.) împărtășindu-se în fiecare zi cu Sfânt Sângele lui Hristos, ca astfel să fie gata să își verse ei sângele pentru credință (Sf. Ciprian al Cartaginei, Epistola 48)” (p. 238).

Fenomenală este anticipa­rea stării de vulnerabilitate biologică în care se va găsi omul post-modern al secolului 21. Teologul apologet Nil Dorobanțu a punctat raportul sănătate/ boală epidemiologică în „SOCIETATEA COVID”:

„Vă lăudați cu știința, dar ce vreți mai științific, cu fermitate divină decât Întruparea și Învierea Mântuitorului Hristos? Vreți doar trecere concretă la ateism, adică la FOBIE (s.n.) și la NEBU­NIE COLECTIVĂ (s.n.)”.

„[...] Tot pe materie vă rezemați, ci nu pe duh. Ba încă abuzul de antibi­otice vă duce la o nouă patologie, ne­maiîntâlnită, la o reactivitate nouă a organismului, cu VIROZE NOI (s.n.) din cauza rupturii echilibrului ancestral «VIRUS-MICROB», prin radioactivitatea experiențelor nucleare și electromagne­tice” (p. 373).

„Creștinism vs. magie”

Cu turbogeneratoarele ați turbat și voi, transformând energia solară în calorică. [...] Și aceasta numai pentru a vă încălzi, a vă lumina, ca să vedeți mai clar să faceți păcate, a vă alimenta ra­dio-televiziunea cu minciuni, cazanele cu apă caldă, plitele electrice, frigidere­le etc. Totul pentru trup, doar nu aveți nicio preocupare pentru suflet și nicio lacrimă pentru mântuire.”

„Ați uitat că de Sus vine toată da­rea cea bună de la Preabunul Dumne­zeu, Căruia trebuie să-i mulțumiți și să-i cereți ceva pentru sufletul cel nemuri­tor. Ați descoperit concentrația de apă grea, dar nu vă gândiți la Apa Vieții [...] dar la Hristos, Cel viu și prezent euha­ristic și teofanic, nu vă mai uitați! [...] Voi nu simțiți, oare, că și bolile și invențiile și descoperirile vă arată sfârșitul?”

„[...] Îndrăzniți să dărâmați și ceea ce a mai rămas din Religie, con­fundând tendențios Creștinismul cu magia, cu ocultismul, cu spiriduși in­fra și supra-naturali, cu fantome, cu vrăjitoria, cu lumea misterioasă, cu basme, cu mitologia și chiar cu de­monismul” (p. 375).

„Război biologic”

„[...] Pe cât de nebuni sunteți ca atei, pe atât ați mai înnebunit căutând mereu paliative, suroga­te și minciuni, în locul Religiei. Astfel înșelați popoarele cu pacea falsă, cu li­bertatea tiraniei etc. Destinul vă este implacabil, iar întrebarea vă va fi groaz­nică la înfricoșata judecată a lui Hristos. Pocăiți-vă! Căci voi aveți războiul chi­mic, bacteriologic, BIOLOGIC (s.n.) și cu gaze (azi, aerosoli în atmosferă? – n.n.), ca să provocați zdruncinarea completă a sistemului nervos (în plus de cel imuni­tar – n.n.) și a activității intelectuale și le experimentați pe toate asupra oameni­lor vii, drept «cobai». Iar despre acestea ziceți că sunt arme umane sau inumane” (p. 381).

„Efectele radiațiilor nu se pot li­mita sau localiza, ci ele încarcă atmosfe­ra și periclitează viața întregii omeniri. E o dovadă a profeției din Apocalipsă, că diavolii sunt căzuți pe pământ și în aer” (p. 382).

„Reîmpărțirea lumii”

Preotul-mucenic Nil Dorobanțu a avut și viziuni geo-politice și militare. A fost ofițer al Armatei Regale Române (arma „Vânători de Munte”) înainte de a intra în monahism. Reprezentanților dictaturii militare (1941-1944), insta­urate de gen. Ion Antonescu, le-a spus în față, la începerea „Războiului Anti­sovietic”, că România va fi înfrântă și bolșevizată, din cauza păcatelor elitei intelectuale interbelice și a lașității elitei militare manifestată în 1940 (un mesaj asemănător, dar mult mai dur, i-a trans­mis, direct, dictatorului Ion Antonescu, în 1943, și părintele-martir anticomu­nist Arsenie BOCA!).

„Pneumonii virotice”

APOLOGETICA (vol. I) a martirului Nil Dorobanțu mai cu­prinde pagini zguduitoare despre etosul hedonist și materialismul cumplit al omului modern. Duhul antihristic al civilizației tehni­ce din secolul 20 și al super teh­nologiilor din secolul 21 a fost simțit de vizionarul-martir Nil Dorobanțu, când omul-postbelic a început să uite de Dumnezeu și să se închine zeității „Știința” (după ce omenirea idolatrizase, înce­pând cu 1789, zeița „Rațiunea”!). Părintele Nil are cuvântul:

„Voi, ateilor, ați distrus și echilibrul biotic prin antibiotic, pentru că n-ați efectuat încă saltul noologic. Unele bacterii au pro­prietatea de a secreta substanța inhibantă față de anumiți infra-microbi, iar azi, patologia umană a suferit o schimbare de amploa­re prin noi boli, ca: pneumonii virotice multiple, encefalite, me­ningite virotice, tulburări gastro­intestinale de virusuri” (p. 374).

N.R. „Noul coronavirus” (COVID-19) – lansat peste omeni­re (în anul 2020!) – atacă direct plămânul, cu efect letal în multe cazuri. Că este sau nu „armă bi­ologică din Wuhan/China comu­nistă”, mai puțin contează acum! Deși nu avea studii de medicină, părintele (doctor în Teologie!) Nil a avut această premoniție cu caracter sanitar și epidemiologic pentru vremurile din urmă, pen­tru „societatea globală a virozelor COVID-19 – COVID-20 – COVID-21 – COVID-22 etc.”).

În „Apologetica” (vol. II), avva Nil Dorobanțu folosește „tirul” întrebărilor devastatoare pentru „Forețele Oculte Anticreștine”, care doresc comunistiza­rea (astăzi și prin neo-marxism satanic, precum în S.U.A.) a întregii lumi civiliza­te, creștine:

„Ce faceți azi cu pacea și revoluția în același timp? Înșivă vă acuzați și cădeți în erori, făcând războaie tâlhărești și tindeți la o reîmpărțire a lumii, spre co­tropirea de teritorii și suflete străine, deși negați sufletul însuși”.

„Oare nu ați ocupat voi Europa Răsăriteană și nici nu vreți să discutați la nivel înalt? Nu ațâțați pe toate rasele contra creștinilor albi?” (p. 43).

N.R. Am văzut, în primăvara anu­lui 2020, în S.U.A. și în anumite capita­le de state europene, cum creștinii albi și simbolurile lor istorice, religioase și cultural-politice au fost incendiate sau atacate barbar de neo-marxiștii unor populații etnice, instigate (și finanțate!) pentru distrugerea civilizației creștine după un program inspirat parcă din doc­trinele partidelor bolșevic și comunist din Rusia și China. Avva Nil Dorobanțu parcă ar trăi și în acest secol 21 și înce­put de mileniu trei cu întrebarea sa apo­caliptică: „Nu ațâțați pe toate rasele con­tra creștinilor albi?”.

„Năluciri cibernetice”

În lucrarea sa, intitulată chiar ANTIHRISTUL, părintele - martir Nil Dorobanțu atenționa asupra utilizării celor mai avansate tehnologii industriale și militare pentru înșelarea și înspăimântarea „oamenilor civilizați” cu scopul impunerii ateismului antihristic:

„Ați dat semne, rachete și «mi­nuni» tehnico-economico-politico-socia­le etc. după lucrarea satanei întru toată puterea și semne și minuni mincinoase întru toată înșelăciunea și nedreptatea. Dar toate numai spre înșelăciunea ateis­tă comună” (p. 38).

„Foc din ceruri ați pogorât din sateliți, astronave etc.; pe cei ce locuiesc pe Terra i-ați înșelat prin semnele ce vi s-au dat prin cultura și civilizația falsă. Fermecători sunteți cu demoni, cu năluciri CIBERNETICE (s.n.) și vedenii radio-tele­vizionare, radare, semnale cu ecou selenic, astral, solar. Și pentru acestea, noroadele se uită ca proștii, neștiind pricina „ascunsă a ateismului antihristic” (p. 38).

„Omenire nouă!”

„Tu, ateule, ai orbit și-i orbești și pe ceilalți ca să vadă numai rachete, con­tainere, sateliți, foc din aer, arderea cos­mosului, masacrare, ca și asupra lui Iov”.

„[...]Dar tu, ateule, te prefaci mort în minciună și după aceea înviezi ca să se «minuneze» toată lumea ignorantă. [...] Urli pe toate căile că vrei vreme nouă, om nou, omenire nouă, și-i înviezi prin biotic, grefare de aparate, celule, creier cibernetic-electronic etc.” (p.39).

„Dar și cu celula foto-electrică înșelați și faceți rău înaintea lui Hristos. Vai vouă! Deci din toate ce le vedem, ne încredințăm că tu, ANTIHRISTULE, ai ve­nit! Iată, azi vedem toți asemenea «mi­nuni», puteri și semne, care sunt scrise în Apocalipsă” (p. 39).

N.R. Astăzi, la final de an 2020, ne temem și ne „minunăm” de tehnologii­le celulelor stem, roboții cu inteligență artificială, de super-computerele DIC­TATURII BIOMETRICE, de tehnologiile 5G și HAARP-Tesla, de furtunile electro-magnetice, de armele geotehnice și viru­sologice (gen Wuhan-China).

„Aducerea apostaziei”

Utilizarea armelor bacteriologi­ce/virusologice (biologice) după folosi­rea celor nucleare/atomice a fost intuită, presimțită de teologul-martir vizionar Nil Dorobanțu în catacombele Ortodo­xiei românești (de la mijlocul secolului trecut, 1950-1960):

„Și iată a venit ispita ce-a fost profețită de milenii și vedem venirea Antihristului și năvălirea limbilor, ra­selor, nevoia cea aducătoare de moarte, care-i silește și pe cei aleși să părăseas­că credința ortodoxă. Ați adus apostazia ateismului general, dar te vei stinge și tu, blestematule Antihrist, cu oștile tale, forțele tale armate și puterea ta munci­toare securisto-ateistă Gog și Magog. Și va veni judecata după cele șapte timpuri, vremi de ardere a armelor-rachete nu­cleare, cu hidrogen, balistice, BACTERIO­LOGICE (s.n.)” (p. 65).

„Semnele Antihristului”

„E vremea de pe urmă și sfârșitul lumii, când tu, ATEULE (s.n.), stăpânești cotețul porcilor spre junghiere din cumplitele vremi de acum și de aici. Și de aici putem cunoaște sfârșitul și venirea Antihristului, prin necazuri, îm­bulzeli, foamete, războaie, revolte, focuri, incendii, crime, vărsări de sânge, potop, secetă, nerodirea pământului, urâciunea pustiirii, vânzări și ucideri între frați, părinți, etc. judecăți, prigoane, păcate mai multe ca de la NERO, Maximilian, Dioclețian, Iulian Paravatul, Marx, Engels, Lenin etc., mai mult ca eresu­rile și iconoclasmul că «vremea cea de apoi este»” (p. 75).

„Asta demonstrează că sun­tem cu atât mai aproape de sfârșit și de împărăția cerurilor de azi. De aceea ni se dau și în dar Euharis­tia, teofania, harul, harismele etc, la spartul bâlciului deșertăciunii lumii acesteia trecătoare și putregăioase” (p. 75) (va urma)

De același autor