Apocalipsa și Antihristul în opera lui Nil DOROBANȚU (III)Silviu Alupei 16.11.2020

„Persecuția științifică!”

În volumul „SOCIOLOGIA”, teo­logul-mucenic Nil Dorobanțu deplân­ge descreștinarea societății umane moderne (cea a secolului 20, cu anali­ze tăioase pentru țările comuniste din Est, dar și pentru statele capitaliste din Vest). Avva Nil parcă ar fi publicat o „scrisoare deschisă” adresată (din catacombele unde scria, în prigoană) ateilor lumii postbelice:

„Ce aveți cu noi, oare, de ne tot persecutați? Cu ce v-a greșit Hristos? Încetați prigoana! SOCIOLOGIA (s.n.) trebuie să unească prin iubire, credință, nădejde, bărbăție, înțelepciune, cum­pătare, dreptate, pe toată lumea în Sfânta Biserică Ortodoxă Ecumenică, revelată” (p. 99).

„[...]Noi suntem martorii soci­ologiei încreștinării, prin aplicarea și celebrarea Sfintelor Taine, a Sfântului Botez, prin care îmbisericim și unim cu Hristos pe toți oamenii din toate rasele, clasele, națiile, ideologiile etc. [...] Apolo­getica nu-i ateism comunist, nici fascism, burghezie sau capitalism științific.[...] Realitatea socială e biserica și mănăsti­rea pe care voi le-ați dărâmat, persecu­tându-le științific” (p. 99).

„Șantier pentru Iad”

„Societatea comună [...] la beții, la vicii, la păcate, la exploatare, crime, munci, ateism, desfrâu, pierzare etc., e un șantier pentru Iad și pentru gheena focului”.

„De la un capăt la altul lumea a înnebunit; tot ce se întâmplă e un aten­tat contra lui Hristos. Omul ateu se străduiește din epoca primatelor să-și facă un imperiu propriu, să-și schimbe vizuina, bârlogul, caverna, într-un uni­vers infinit, negând tocmai infinitul divin, pentru ca azi să fie numit prin DECRET ATEU (s.n.) membrul unei colectivități îngrădite. Dacă nu de pereții cavernelor fiarelor, atunci de reguli sociale tiranice ateiste, care întrec, în duritate și spaimă, bârlogul omului primitiv, păgân” (p. 104).

N.R. Azi, în 2020, să plângem îm­preună cu avva Nil, fiindcă în regimurile politice ale „SOCIETĂȚII COVID-20 – CO­VID-21”, de pildă, am ajuns – întreaga omenire a civilizației europene și ameri­cane creștine – să trăim cu „reguli socia­le tiranice, ateiste”...

„Sexualism siluitor”

„Nici măcar socialism nu susțineți, voi, ateilor, ci o întoarcere la epoca sălbă­ticiei. Proslăviți noile caverne, temnița, ateismul [...] Ați zăvorât ușile și v-ați în­cuiat în singura voastră iubire egoistă [...] V-ați construit «locuințe» cu camere, ca să fiți singuri cu radio, televizor, tipar etc. Ați profanat tot ce-i sacru divin! Ați făcut sodomie, gomorie, hermafroditism etc., chiar SEXUALISM SILUITOR” (p. 106).

„Sunteți siniștri și dictatori cu programe și laboratoare în care aveți energie, raze, imagini din tot univer­sul, și aparate de înregistrat gândirea, creația ființelor, nașterea, moartea etc. Dar sunteți îngrozitori de singuri fără Hristos, sunteți monștri” (p. 106).

„[...] Societatea voastră e leviatha­nul antic și al lui Thomas Hobbes. V-ați consacrat capodoperele voastre, asasi­nilor! [...] Dar societatea se realizează prin Cuvântul lui Hristos [...] Prin Cuvânt ce­resc, viu și lucrător se formează societatea creștină, chiar în catacombe, bazată numai pe factorul duhovnicesc sacru, divin și prin organizare dumnezeiască” (p. 107).

„Sterilizare, iradiere”

„Mai devreme sau mai târziu, mașinăriile nucleare, electronice etc. vor deveni independente față de atei și oameni și vor pune mâna pe sursele de energie și vor ieși de sub puterea voastră. Prin asta, voi, ateii, veți fi condamnați la despărțire”.

„Orice încercare a omenirii de a-și perpetua specia, pe cale sexuală de­modată, va fi sistată, prohibită, oprită simplu și eficace, prin segregația sexe-lor, sterilizare periodică, iradierea cu neutroni” (p. 176).

„Era roboților”

„Neputând să preîntâmpine soarta pieirii ce se apropie, omenirea va dobândi o neprevăzută nemurire; murind, pierind și lăsând în locul ei cu­getările mașinilor electronice, ciberneti­ce, declanșate, prevestirea erei roboților, oameni artificiali atei, discreditând pro­gresul tehnic, știința și insuflând mase­lor groaza finală viitoare” (p. 176).

N.R. Citind acum aceste rânduri, cu putere de RMN asupra omenirii de azi (anul 2020), te întrebi dacă părintele Nil Dorobanțu a trăit în acest secol cu numă­rul 21 (după Hristos)! Sau, cu adevărat, s-a născut în 1920, în satul Crainici din Mehedinți și a trecut la Domnul, prin mar­tiraj anticomunist, în anul 1977? Profețiile sale, și în plan tehnologic/tehnic/ciberne­tic/electronic, s-au adeverit azi 99,99%!

„Ateism neo-barbar”

Teologul-martir Nil – ca „vizionar sociolog și politolog” – ne-a lăsat scrise și aceste pasaje cutremurătoare pentru vremurile de START-PARUSIE (ale începutu­lui de mileniu trei) pe care noi le trăim azi:

„Vine sfârșitul, iar voi bateți pasul pe loc[...]. Dezvoltarea eveni­mentelor însă nu-i întâmplătoare, ca în ateismul NEO-BARBAR (s.n.). Ci ca o orânduire armonioasă, ase­menea Sfintei Liturghii Ortodoxe, cu repetarea reală a evenimentelor de pe Calvar, că voi, ateilor, a doua oară Îl răstigniți pe Hristos și luați parte la iconomia soteriologică, în calitate de călăi, tâlhari de stânga, Caiafe, Pilați, trădători, hulitori, fiare etc.” (p. 177).

„Hristos conduce totul în concordanță cu desfășurarea rațională a planului providenței divine, pe când voi, ateilor, sunteți colosul cu picioarele de lut materi­alist [...]”.

„Vine pieirea în jurul anului 2030 a civilizației moderne și chiar fără nicio îndoială a civilizației în gene­ral, în socialism, în democrație, ateism etc. [...] Dar noi, creștinii ortodocși, sun­tem în libertate sănătoasă. Universul concentrat, lagărul de concentrare ateu etc., nu mai punem problema, dar ce va fi în ziua de apoi? Că voi sustrageți ome­nirea, ca nu cumva să se pocăiască” (p. 177).

„Mucenicie albă”

În volumul „ETICA”, avva Nil Dorobanțu focalizează moravurile omenirii des-creștinate prin ideologii marxiste, filosofii păgâne, erezii satanice, tehnologii comportamentale etc., toate specifice (citez) „veacului apocaliptic”:

„Va veni vremea când veți desființa totul (orice sistem al valorilor clasice – n.n.) și va trona morala fiarei apocaliptice” (p. 44).

„[...] În fiecare zi, trecem prin mu­cenicie albă. Avem șansa să ne mântuim grabnic azi, în această amară prigoană. Model de curaj, de bărbăție avem pe Hristos, care nu s-a dat înapoi din fața rușinii și a durerilor Crucii [...]”.

„Mai viteaz e martirul ca ateul ighemon. Vitejia nu constă în război, duel, bătaie, ci în curajul și bărbăția suferinței martirajului. Azi, în acest VEAC APOCALIPTIC (s.n.) sunt necesare curajul și bărbăția, pentru că Ortodoxia are dușmani mulți și tari prin batjocură de tot felul de hule” (p. 51).

„Voi, tinerilor, cu ispita vieții vre­melnice, cu falsa cultură lipsită de Dum­nezeu, cu numele falsei științe, cu fal­sa libertate, cu căi largi necreștine, vă rătăciți neștiind Scripturile și puterea lui Dumnezeu” (Etica, p. 51).

„Zbucium, deprimare”

„Cât de plină de minciună este viața voastră! Mint copiii pe părinți, minte prieten pe prieten, minte stăpâ­nul pe slugă și invers, minte vecinul pe vecin, minte cartea pe care o citiți, minte ziarul, vă mințiți unii pe alții. Să ne mai mirăm de ce suntem atât de zbuciumați și deprimați? Să ne mirăm de ce omul și-a pierdut încrederea în om? Să ne mirăm de ce cuvântul nu mai este azi sfânt și căutăm să-l îngrădim prin presă, în fața judecătorilor, cu tot mai multe garanții?”

„Dimpotrivă, ne dăm seama că numai datorită adevărului divin pe ca-re-l căutăm și-l mărturisim unii dintre noi, nu e încă pierdută complet societa­tea” (Etica, p. 68).

„Fără Hristos, fără familia creștină și fără monahism nu se poate concepe SOCIETATEA (s.n.). [...] Așa că voi, ateii, ne tot înșelați cu internaționalismul fără Hristos, fără eternitate și fără ceruri, fi­indcă numai noi, creștinii, avem drep­tul să grăim de o societate adevărată în Biserica Ortodoxă [...]. În zadar munciți voi, ateii, să distrugeți Ortodoxia, că nu veți reuși!” (Etica, pp. 73-74).

„Atac la Euharistie”

În prefața tezei sale de docto­rat, tânărul monah-teolog Nil (Nico­lae) Dorobanțu, cu o clarviziune rari­simă pentru prima jumătate a secolu­lui 20, a conturat „viitorul” și atacuri­le sistematice, programatice, date de antihriști asupra Sfintei Euharistii:

„Nimeni nu a îndrăznit până azi, în vremea apocaliptică a lui An­tihrist, ca să dea cu piciorul în Eu­haristie, așa pe față! Satan a intrat în Antihrist, ca șarpele din Eden, și cutează să dea război contra Biseri­cii ce naște Euharistia și contra Fe­cioarei. Biserica, izgonită în pustie și în temnițe și în catacombe, totuși lucrează cu toată puterea și forța”.

„Satan și Fiara și proorocul mincionos vor să înece Euharistia cu apa noroadelor înguste și ignorante [...] Acesta-i semn apocaliptic mare (Apoc. 12,1). Balaurul roșu ateu e semn că aruncă totul pe pământ, în păcat și în materie; aruncă sateliți pe cer și apoi îi trage cu coada pe Pământ (Apoc. 12,4) chiar a treia parte din lume are în stăpânire [...]. Mâniat pe Hristos și pe Euharistie, satan se întoarce azi și trimite bala­urul roșu și pe fiara din nisip (Apoc. 13,1) să facă război cu sfinții (Apoc. 12,17). [...]Trei boli muncesc sărma­na lume de azi: diavolismul, orbirea și muțenia”.

■ N.R. Azi, în 2020, mulți creștini (ortodocși, catolici și protestanți) constată cu uimire că omul post-modern al „erei digitale”: lucrează contra lui Hristos (mișcările satanice ale stângii europene și america­ne, în plus de neomarxismul din Rusia/China); nu vede adevărul reli­gios (ORBIREA); nu are curaj să rostească public adevărul (MUȚENIA). Așadar, diagnosticul pus de avva Nil este uluitor!

■ N.B. Lucrările citate în acest documentar jurnalistic au apărut la Editura „Floarea de April”, între 2015-2019.

Date și informații suplimentare despre viața și opera martiru­lui Nil Dorobanțu pe www.nildorobantu.ro.

Documentar de Silviu ALUPEI

De același autor