„Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.” (Ps. 33, 14)

In Memoriam – Pr. Prof. Univ. Adrian Gabor Apostolat Intelectual, Teologie LuptătoareSilviu Alupei 23.05.2018

■ În data de 02 iu­nie 2018, se împli­neşte un an de la tre­cerea la cele veşnice a reputatului profe­sor de „Istorie Bise­ricească” preot dr. Adrian Gabor, consi­derat de colegii săi de generaţie (Semi­nar, Facultate, Şcoală Doctorală), drept o inteligenţă sclipitoa­re, un teolog viu, un intelectual adevărat, un universitar in­transigent.

■ Dar şi un luptă­tor anticorupţie, în rândurile B.O.R. – imposibil de intimidat şi imposibil de înşelat atunci când acţiona pentru binele învăţământului teologic post-comunist, pentru apărarea Ortodoxiei, pen­tru asanarea comportamentelor şi mentalităţilor comu­nist-securistoide din viaţa clericală, pentru de-KGB-iza­rea structurilor B.O.R. şi a Facultăţilor de Teologie, pen­tru deconspirarea informatorilor şi agenţilor (ofiţeri de Securitate) din viaţa religioasă a României post-decem­briste.

■ Între 1997-2017, ca ziarist de investigaţii, aşa l-am cunoscut pe vulcanicul intelectual Adrian Gabor, fiu de ţărani-răzeşi din Vrancea, eroul civic şi social, teologul cu foc sacru de luptător, de apologet ortodox şi de român adevărat.

■ De multe ori şi-a riscat cariera, sănătatea şi chiar fami­lia într-o incredibilă activitate de APOSTOLAT INTELEC­TUAL, pus în slujba Ortodoxismului universitar. O activi­tate cu efecte, rezultate (uneori maxime, devastatoare) asupra fenomenului corupţiei universitare şi academice.

■ În acest documentar de... suflet, ca jurnalist de presă scrisă şi TV, aflat în permanentă colaborare cu pr. prof.A. Gabor, voi face anumite dezvăluiri care vor şoca. Dar, pro­babil, vor trezi conştiinţe, vor mişca suflete, vor restabili „mici adevăruri”.

■ Acest documentar de presă va deschide minţi şi va da curaj intelectual, elan moral şi principii etice acelor teo­logi (laici şi clerici) care mai cred, mai speră în vindeca­rea teologiei universitare şi academice de bolile corup­ţiei instituţionalizate, ale incompetenţei, ale imposturii – boli induse după 1947, de NKVD-KGB, învăţământului teologic .

■ V-aţi speriat, deja, iubiţi cititori - clerici, laici sau mo­nahi, mireni şi intelectuali creştini-ortodocşi ai României post-comuniste? Atenţie, vă rog! Nu sunt gândurile mele, ideile mele, constatările mele, analizele mele etc. Sunt parte integrantă, organică din fiinţa universitarului Adri­an Gabor – realităţi dramatice pe care mi le-a indicat şi explicat timp de 20 de ani de colaborare (semi-secretă!)... De la teolog anticorupţie la ziarist de investigaţii.

■ L-am încurajat mereu pe teologul-luptător Adrian Ga­bor şi l-am susţinut mediatic cu toate „armele de presă”, chiar şi atunci când am aflat că P.F. Teoctist aparent îl ignora. Dar în ascuns îl monitoriza şi îl tolera în „sistem” pentru că - afirmau unele voci anticorupţie din... Deal - „este el, vrânceanul Adrian Gabor, foarte dur, dar are dreptate în ceea ce face şi spune”.

■ L-am sprijinit moral şi consiliat mediatic pe universi­tarul anticorupţie din B.O.R. chiar şi atunci când am aflat că noul Patriarh l-a valorizat pe incomodul, dar utilul Adrian Gabor şi i-a recunoscut meritele activităţilor sale anticorupţie, desfăşurate între 1997-2007. Dar, în secret, P.F.Daniel se îngrijora teribil de stilul şi de metodele de tip kamikaze ale acestui teolog anti-comunist, extrem de combativ. Care – aşa cum comentau unele voci chiar din Sf. Sinod „parcă trăia pentru un singur scop: să aplice în secolul XXI principiile «TEOLOGIEI LUPTĂTOARE»”.

■ E referinţa la lucrarea genială de apologetică orto­doxă a martirului mitropolit Irineu Mihălcescu, fostul „Decan de Aur” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bu­cureşti, în epoca interbelică. O precizare... post-mortem: prietenul meu de luptă şi de suferinţă Adrian Gabor pre­ţuia enorm această lucrare!

Curaj inepuizabil

Un ...”RMN” al personalităţii sale vulcanice ar evidenţia nu mai puţin de şase calităţi (competenţe, vocaţii etc.), distincte oarecum. Mi-au fost indicate de colegii săi de generaţie, dar şi discipolii acestui vrân­cean cu talent nativ, inteligenţă ului­toare şi curaj inepuizabil pentru apos­tolatul intelectual pus în slujba Ortodo­xismului universitar şi academic.

Ipostazele luptătorului anticorup­ţie Adrian Gabor sunt următoarele: 1- te­ologul; 2- dascălul; 3- universitarul; 4- istoricul; 5- patriotul; 6- preotul. Asupra acestor calităţi umane şi profesionale este tardiv a zăbovi. Anumiţi ierarhi ai B.O.R. (Î.P.S. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, P.S. Episcop Vicar Patriarhal Varlaam Plo­ieşteanul etc.), anumiţi teologi universitari de mare valoare (pr.prof.dr.Constantin Co­man, pr.prof.dr. Ioan Vicovan, fost decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, diacon lect.dr Alexandru Mihăilă etc.) s-au pronunţat public asupra personalităţii co­pleşitoare, manifestată de clericul-mirean Adrian Gabor (a se vedea şi casetele-che­nar cu caracterizările scurte, la obiect, for­mulate de P.F. Daniel, Patriarhul BOR, şi de Î.P.S. Casian).

„Spirit critic”

Prea Fericitul Părinte Dan­iel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (exstrase din mesajul de condoleanţe):

„[...] Ca licenţiat al Institu­lui Teologic de grad universitar din Bucureşti, Părintele Profesor Adri­an Gabor a fost unul dintre cei mai merituoşi studenţi din promoţia sa. [...] Rod al unei consistente cercetări ştiinţifice, opera părintelui prof. Adrian Gabor este bogată şi unanim apreciată, fiind caracterizată printr-o solidă documentare, prin profunz­imea şi rigoarea analizei. [...] Prin­tre temele predilecte de cercetare ale părintelui profesor amintim: creştinismul în Antichitatea târzie, rezistenţa B.O.R. în faţa regimului comunist (1945-1964), istoricul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti [...], împotrivirea clerului vrâncean în faţa sovietizării României”.

„Ca profesor de teologie, a pregătit serii numeroase de studenţi. A predat cursuri care s-au carac­terizat printr-un remarcabil spirit analitic, prin claritate şi printr-o deosebită voiciune a exprimării. A propus, deseori, interpretări origi­nale, neconvenţionale, sperând în acest fel să stârnească nu numai cu­riozitatea studenţilor pentru subi­ectele tratate, ci şi să cultive spiritul critic şi respectul pentru cercetare al studenţilor [...]”.

„Demnitate creştină”

Î.P.S. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos (extrase din mesajul de condoleanţe):

„[...] Cunoscându-l de la vârsta primei tinereţi, ca elev al Seminaru­lui Teologic din Buzău, şi observân­du-i evoluţia sa intelectuală [...], lu­crarea sa profesorală la Seminarul Teologic din Galaţi şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, pot afirma fidelitatea sa pentru dreapta credinţă, pasiunea sa pentru dreapta credinţă, pentru slujirea Bisericii şi curăţia sa sufletească, prea adesea inundată de o sinceritate dusă până la izbucnirea uneori vulcanică la ex­terior, fiind cu ochii înlăcrimaţi nu­mai pentru ordine, transparenţă şi demnitate creştină şi umană”.

Ctitor

Ca preot al lui Hristos, te­ologul cu un strălucit doctorat în Franţa nu şi-a uitat satul natal din Ţara Vrancei, Voloşcani (comuna Vidra). Deoarece credincioşii con­săteni duceau lipsă de un lăcaş de cult, Adrian Gabor, din banii săi de teolog-universitar şi cu ajutorul unor donatori, a ctitorit în Voloş­cani o biserică cu hramul „Sfântul Ilie”.

Prima „şcoală de pre­să creştină” în care teologul Adrian Gabor s-a pregătit pentru APOSTOLATUL INTELECTUAL (pus în slujba Ortodoxismului universitar) a fost cea din Parohia românească „Sfânta Treime” din Offenburg (Germania). Acolo a fondat revista parohială „Sfânta Treime”, redactând articole pas­toral-misionare. Apoi, în 1994, a iniţiat înfiinţarea Asociaţia stu­denţilor şi doctoranzilor ro­mâni din Strasbourg. Au fost activităţi desfăşurate în lumea li­beră, occidentală. Ulterior, această extraordinară experienţă în me­diul academic occidental şi în via­ţa publică din Franţa şi Germania i-au dat entuziasm şi îndrăzneală.

„Testamentul teologic”

La vârsta de 43 de ani (în 2003), vârstă la care mulţi intelectuali români şi-au limitat existenţa la masă, casă, familie şi cuminţenia aşteptării pragului biologic de pensionare, teologul-luptător îşi formase deja... „testamentul teologic”.

Investigându-i biblioteca personală, timp de un an, inclusiv arhiva sa de istoric şi publicist, am descoperit textul intitulat „ARGUMENT”. Cuprinde câteva „fraze-laser”, care-i conturau CONŞTIINŢA PROFESIONALĂ de misionar al Ortodoxismului universitar şi academic. Textul a fost publicat în cartea „Studia ecclesiastica – Contribuţii în dome­niul Istoriei Bisericeşti (1881-1989)”.

Pr. lector dr. Adrian Gabor îşi tipărise, la început de secol 21 şi de mileniu III, un CREZ DE CONŞTIINŢĂ CREŞTINĂ (probabil, genom din „ADN-ul” creştinismului ţărănesc din Vrancea). Un crez cu două... aripi, adică un „testament intelectual”, structurat pe gândirea şi simţirea a doi teologi de geniu ai Neamului Românesc: savantul (martir an­ticomunist) de „Istorie Bisericească” prof. Teodor M. Popescu (1893-1973) şi ilustrul academician dr. doc. Alexandru Elian (1910- 1998).

Iată „frazele-laser”, intrate în fiinţa lui Adrian Gabor:

1- „O afirmaţie a regretatului aca­demician Alexandru Elian mi-a fost gând, deviză şi cale: «Eu aş dori ca tinerii teologi să aibă această insignă: este Onoarea teo­logului, care înseamnă fidelitatea faţă de Mântuitorul, de Biserica şi de tradiţiile româneşti».

2- „Teodor M. Popescu, primul mare laic care a predat Istoria Bisericească la Cat­edra de Teologie Istorică, a lăsat peste timp, ca testament, viitorilor dascăli, de la această şcoală teologică, următoarele cuvinte: «O facultate de Teologie nu pregăteşte atât pen­tru o carieră numai, sau o funcţie în înţeles obişnuit, cât desăvârşeşte pentru o Misi­une, care e pe pământ cea mai sfântă, cea mai grea desigur, dar cea mai frumoasă»”.

„Biserica şi problemele vremii”

La începutul anului 1998, Silviu Alupei ca redactor fondator al revistei (lunare) de cultură creştin-ortodoxă „BISERICA ŞI PROBLEMELE VREMII” (B.P.V.), l-a coop­tat pe teologul anti-corupţie A. Gabor în redacţie. A acceptat să conducă subredacţia din Bucureşti, cu pseudonimul (în caseta redacţională) de „Adrian Vrânceanu”. Ast­fel, teologul A. Gabor a sprijinit, pe toate planurile, apariţia şi funcţionarea reviste. A fost editată la Iaşi, unde Mitropolit al Moldovei era Î.P.S. Părintele Daniel, actualul Patriarh al B.O.R., devenit primul ierarh al B.O.R. abonat la B.P.V.

Iniţial, ÎPS Daniel, în 1998, a fost un protector de taină al redacţiei şi revis­tei, dar şi un cititor... conştiincios al acestei publicaţii, apreciată apoi, prin scrisori olografe de părintele Petroniu Tănase, stareţul Schitului PRODROMU din Sfântul Munte Athos, de părintele închisorilor comuniste Iustin Pârvu, de părintele-martir Ioanichie Bălan. Adică de mari duhovnici ai Neamului Românesc.

„Descreştinarea culturii”

De reţinut faptul că în redacţia B.P.V. a lucrat pentru primele numere de revistă, în 1998, şi teologul (laic pe atunci) lect. dr. Vasile MERTICARU de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, actualul Episcop Vicar Patriarhal P.S. VARLAAM (fost coleg de an, de fac­ultate, cu răposatul Adrian Gabor!).

Revista „BISERICA ŞI PROBLE­MELE VREMII” - an I, nr. 2/februarie 1998, articolul semnat Silviu ALUPEI – realizat împreună cu A. Gabor – inti­tulat „Pentru o cultură creştină”:

„Printre oamenii de cultură de azi se manifestă o tot mai vădită independenţă faţă de principiile re­ligiei şi moralei creştine. Lumea universitară cu greu îşi mai poate regăsi tradiţiile culturale unei ep­oci glorioase, în care Iisus Hris­tos era propovăduit de la catedrele Universităţilor româneşti şi ale Academiei Române [...]. Pe de altă parte, descreştinarea culturii noastre ar trebui să-i preocupe pe ierarhii şi slu­jitorii B.O.R., în modul cel mai serios cu putinţă [...]. Vin vremuri de neo-păgânism!”.

Steag de conştiinţă

Teologul anti-corupţie A. Gabor, între anii 1998-2008, mi-a fost consilier editorial, permanent, câtă vreme am lu­crat ca redactor „Investigaţii” la cotidiane­le de mare tiraj ZIUA (inclusiv la pagina creştină săptămânală „Calea, Adevărul şi Viaţa”) şi la ROMÂNIA LIBERĂ.

În multe din anchetele şi dezvălui­rile mele de presă am utilizat date, infor­maţii, investigaţii, surse, documentaţie, recomandări, uşi ...deschise şi intuiţia şi inteligenţa combativă a teologului A. Ga­bor. Nenumăratele materiale de presă cu aceste problematici (peste 200!) au apă­rut sub diverse forme şi genuri publicis­tice. Ca un remember, pentru cei ce au ui­tat că, în urmă cu 20 de ani, intelectualul creştin Adrian Gabor a ridicat un steag de conştiinţă profesională, de unul singur, în lupta cu mafia corupţiei din învăţământul universitar teologic (postcomunist), re­producem pasaje din presa acelor ani, mai precis din textele realizate (redactate) împreună cu acest inegalabil consilier editorial al meu, A. Gabor.

„Proporţii apocaliptice”

Cotidianul ZIUA – 13 martie 1999, pagina creştină, cu dezvăluiri­le intitulate „Apocalipsa învăţămân­tului teologic universitar”:

„Impostura universitară, şarlatani­ile ştiinţifice şi escrocheriile academice macină ca un cancer Facultatea de Teo­logie Ortodoxă din Bucureşti. Plagiatul şi furtul intelectual sunt recomandate studenţilor de «teologii» cu falsă operă ştiinţifică [...]”.

Impotenţa creatoare, handicapul intelectual şi mediocritatea sunt atu­urile celor care cu girul unor «profe­sori de teologie» şi-au fabricat o falsă operă ştiinţifică”. (Şi urmau dezvăluiri de nume proprii ale unor impostori, ajunşi „profesori” cu teze de doctorat şi cărţi – citam din constatările profeso­rului universitar A. Gabor - „pline de in­epţii, minciuni şi agramatisme, în plus de plagiat în proporţii apocaliptice” – nota redacţiei, S.A., 2018)”.

„Dresaţi de KGB”

Cotidianul ROMÂNIA LIBERĂ – 19 iulie 2001, pagina de dezvăluiri in­titulată „Restauraţie în viaţa religioasă a României! O listă cu 75 de clerici ro­mâni «dresaţi» de KGB”:

„Problema colaboraţionismului securistic, manifestat de anumiţi clerici ai B.O.R. şi anumiţi membri ai Cultelor Religioase din R.S.R. devine secundară dacă analizăm conţinutul documentelor dezvăluite mai jos. Acţiunile KGB de con­trolare şi de manipulare a vieţii religioa­se în lagărul sovietic est-european pot fi, iată, decodate şi în cazul „Republicii So­cialiste România”. Dezvăluim o listă (deo­camdată, parţială) cu numele unor clerici ai B.O.R. [...]”.

„Vom vedea cum KGB-ul a înhămat Cultele Religioase din România la căruţa unor organizaţii religioase internaţiona­le controlate şi manipulate de KGB. Po­trivit unor documente oficiale, publicate în Occident şi S.U.A. de experţi în Sovie­tologie şi de specialişti ai serviciilor se­crete franceze şi americane, mulţi clerici ai B.O.R. şi membri ai Cultelor din R.S.R. s-au implicat în activitatea unor organi­zaţii de sorginte sovieto-KGB-istă”.

„Departamentul de investigaţii «România liberă» deţine un exemplar original al acestui rar document politic (după 1989 a fost retras din arhive şi dat la topit). A fost descoperit şi procurat în urma unor dificile şi riscante demersuri, făcute (de teologul anticorupţie, istoricul Adrian Gabor – nota redacţiei, S.A., 2018) pe lângă unii oficiali ai Patriarhiei şi Sfân­tului Sinod al B.O.R., clerici şi ierarhi care doreau asanarea morală a vieţii religioase”.

„Biserica mărturisitoare”

Revista „LEGEA ROMÂNEASCĂ” (an XVII, nr. 4, octombrie-decembrie 2006, editată de Episcopia Ortodoxă a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, redactor-şef pr. Ioan Alexandru Mizgan, articolul inspirat de A. Gabor, sem­nat Silviu ALUPEI intitulat „Cu sau fără Ortodoxia românească în U.E.?”):

„[...] Martirul teolog Teodor M. Popescu (1893-1973) a caracterizat Bi­serica Ortodoxă ca fiind «Biserica Mărturisitoare». E cea mai scurtă, concisă, profundă şi adevărată «definiţie sociologică», dată pentru Biserica Ortodoxă de la Revoluţia Franceză şi până azi, când Europa descreştinată l-a exilat pe Mântuitorul Hristos în dicţionare şi tratate de istoria religiilor”.

„Însă Biserica Ortodoxă Română (BOR) – şi nu Ortodoxia românească – «intră în Europa» cu răni adânci, multe nevindecate nici azi. Colaboraţionismul unor ierarhi şi clerici (slabi de înger?), unele cazuri de simonie (încă ne-eradicate!), decăderea învăţământului teologic ortodox, infestarea discursului teologic ortodox (seminarial, universitar, academic) şi a predicilor cu limbaj de lemn, incapacitatea teologilor post-comunişti de a problematiza şi actualiza doctrina patristică şi poruncile evanghelice pen­tru gândirea şi conştiinţa omului secolului XXI – iată câteva din scăderile post-comuniste ale BOR”.

„Inepţii semantice”

Revista JUSTIŢIARUL – an VI, nr. 1/27 mai 2003, dezvăluirea semnată Silviu ALUPEI „Corupţia din Biserică – Reţeaua Şpagoveanu”):

„[...] Anumite personaje din diver­se structuri ale B.O.R., prin nimicnicia lor, au transformat unele facultăţi de teologie ortodoxă în veritabile azile ale incompe­tenţei şi corupţiei.[...] Compromiterea dis­cursului teologic ortodox a atins proporţii inimaginabile. [...] Aberaţiile şi inepţiile semantice, plagiatul şi auto-plagiatul, pot fi lesne descoperite în lucrări de specia­litate şi chiar teze de doctorat, validate de M.E.C., Academia Română” (Arc peste timp, după patru ani, în 2007-2008, teo­logul anticorupţie avea să ajungă membru în Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi expert per­manent în Comisia de Ştiinţe umaniste şi Teologie din ARACIS – M.Ed.C. Adică, în poziţii-cheie, de unde va declanşa ne­cruţătoare acţiuni de asanare a corupţiei din teologie şi nu numai - nota redacţiei, S.A. 2018).

Dosarele „JUSTITIARUL”

Revista JUSTIŢIARUL – articolul „Academia lui Eugen Simion a pacti­zat cu Mafia Doctoratelor”:

„Virusul corupţiei universitare a contaminat şi Academia Română [...] Im­postura şi nemernicia unor funcţionari ai Academiei Române au compromis grav instituţia doctorală. Revista JUSTI­ŢIARUL deschide, într-o campanie de presă de pionierat, în mass-media post­comunistă, dosarul corupţiei academice [...]. Ne aflăm în faţa unui atentat la pa­trimoniul cultural al Naţiunii”.

„Bisericile paralele”

Cotidianul ZIUA (pagina de dez­văluiri cu titlul „Decimarea Bisericii KGB”, 13 septembrie 2007:

„Cei 12 ierarhi ai B.O.R., în frunte cu Mitropolitul Moldovei, Î.P.S. Daniel, i-au gonit cu jandarmii pe impostorii cateri­sitului Ioan Preoteasa şi au resfinţit schi­tul Bodeşti-Neamţ, pângărit de aceştia”.

„Liderul bisericii paralele, Ioan Preoteasa şi Elena Iovu, «femeia-preot or­todox» din Biserica Secretă a lui Constan­tin Dogaru, au vrut să transforme schitul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în sediu pentru filiala din România a BCOTVP – Bi­serica KGB din Ucraina”.

N.B. 1 Între 2006-2011, sub coordo­narea părintelui prof. dr. A. Gabor, clericii (BOR) Lică Lepădatu din judeţul Ilfov şi stareţul pr. ieromonah Ieronim Andres­cu de la Mănăstirea Bodeşti-Neamţ, au reuşit să contracareze demersurile de tip „mafie rusească” ale reprezentanţilor Bi­sericii Paralele („Bisericii KGB din Ucrai­na”).

N.B. 2 Această mafie anti-statală, anti-BOR voia să acapareze o parte impor­tantă din patrimoniul bisericesc şi mona­hal al BOR, cu ajutorul „Bisericii GHERA­SIM-iste” şi „Bisericii Secrete” a dezaxatu­lui C.Dogaru din Tecuci. Aceste nenorociri se petreceau într-o perioadă în care mulţi clerici şi ierarhi din BOR şi Sf. Sinod, dar si reprezentanti ai laicatului ortodox (ANB-işti izolaţi în ...turnul de fildeş) nu realizau amploarea pericolului semnalat în presă, indirect, de răposatul teolog Adrian Ga­bor, un erou nevăzut al luptei mediatice contra „Bisericilor Paralele” din România post-comunistă.

Ierarhul BOR care s-a implicat direct, pe viaţă şi pe moarte, în lupta cu BISERICILE PARALELE (KGB-istă, GHERASIM-istă şi DOGAR-istă) este PS Episcop Vicar Calinic Botoşăneanu.

Dezvălui acum faptul că în cali­tate de jurnalist de investigaţii, tot pe viaţă şi pe moarte, în această luptă cu mafia anti-statală şi anti-BOR, am beneficiat de protecţia (spirituală şi profesională în cadrul BOR) şi de con­silierea ÎPS Laurenţiu Streza.

N.B. Patriotul-teolog anticorup-ţie A.Gabor a avertizat încă din 2006- 2007 că dacă societatea civilă şi laicatul ortodox în special, intelectualitatea ortodoxă nu vor reacţiona rapid şi ferm la dezvăluirile despre fenomenul BISERICILOR PARALELE, se va ajunge în scurt timp la un ...STAT PARALEL!!! Câtă intuiţie, cât realism în gândirea şi analizele teologului A.Gabor!!!

„Plagiatorii lui Stăniloae”

Revista CUGETAREA EUROPEANĂ (publicaţie a Asociaţiei Europene a Cadrelor Didactice – filiala România, an III, nr. 4/2003, articolul cu dezvăluirile intitulate „CORUPŢIA academică şi universitară”):

„Sfertodocţi cu pretenţii de «cadre universitare», nulităţi intelectuale, promovate în posturi de conducere, plagiatori cu titluri ştiinţifice şi grade uni­versitare, în plus de cele securistico-KGB-istice, iată dimensiunile non-valorii în Universitatea românească post-comunistă”.

„O altă racilă este MAFIA DOCTORATELOR [...]. Acestea fiind coordo­natele dezastrului Universităţii româneşti, nu trebuie să ne mire faptul că diplomele academice şi universitare obţinute în «România corupţiei generalizate» nu sunt recunoscute în spaţiul UE-NATO”.

„Teza doctorului agramat (în Teologie) din Turnu Măgurele, director al Seminarului Teologic, conţine nenumărate tautologii... pleonastice şi pleo­nasme... tautologice, aberaţii şi inepţii, perle rarisime:

«[...] Nu excludem categoric că aici Vasile se apropie de Origen, excluzând trupul din chip» (pag. 104).

«[...] Învăţătura sa despre om este extrem de actuală şi acum ca şi în vremea sa» (pag. 182)”.

„Impostorul din Turnu Măgurele, fost protopop (pregătit în umbră de „sistemul Şpagoveanu” să ajungă profesor şi decan la Bucureşti! – nota red. S.A. - 2018) nu s-a sfiit să plagieze din monumentala lucrare «Teologia Dogmatică» a pr. prof. D. Stăniloae. Fraze întregi au fost furate cuvânt cu cuvânt din volu­mul I, pag. 262, al pr. prof. D. Stăniloae şi inserate de directorul de Seminar în teza sa agramată (la pag. 233, de exemplu)”.

„Surse şi documentaţie”

Răposatul şi pe ne­drept uitatul teolog-luptă­tor Adrian Gabor m-a spri­jinit cu informaţii, surse, documentaţie, recomandări profesionale, analize şi stu­dii etc. şi pentru participa­rea la multe emisiuni TV (din 1999 şi până în 2017). Bazat pe consilierea teolo­gului-luptător A. Gabor, am abordat, ca jurnalist de in­vestigaţii, ca realizator tv şi moderator tv, subiecte refe­ritoare la corupţia şi mafiile din universităţi şi viaţa reli­gioasă.

Un inventar în acest sens îmi arată, azi, peste 150 de emisiuni, la Tele7abc, Re­alitateaTV, B1TV, Naţional TV, N24, OTV, 6TV, Estrada TV. Au fost emisiuni Tv de şoc şi groază pentru cei cer­taţi cu legea, cu standardele academice şi normele uni­versitare, cu morala, în ge­neral, şi cu morala creştină, în special, cu canoanele si dogmele Bisericii Ortodo­xe, cu valorile româneşti, cu Predania (Sfânta Tradiţie).

„Viitorul BOR şi al Neamului Românesc”

Ca istoric al Bisericii Ortodoxe şi ca teo­log viu, racordat la problemele reale ale societăţii moderne şi ale Neamului Româ­nesc, în secolul XXI, intelectualul adevărat Adrian Gabor m-a convocat într-o zi de toamnă a anului 2003, în „biroul său de apolo­get”. Eram pe atunci redactor de investigaţii la cotidianul anticomunist de mare tiraj ROM­NIA LIBERĂ şi redactor şef al emisiunii tv „ÎN ATENŢIA D.N.A.”, la postul de televiziune OTV.

Am dialogat pe o temă gravă, de interes naţional, românesc, în plan politic şi religios, cu scopul de a decide împreună dacă mai continuă lupta anticorupţie şi antimafie, o luptă începută de noi doi (teologul şi ziaristul) în 1998, pentru binele României şi al BOR.

Dialogul următor probează că teologul-istoric A. Gabor era, în permanenţă, bine in­format şi că se manifesta în gândire şi acţiune cu maximum de sensibilitate, de patriotism combativ şi pragmatism pentru viitorul Neamului Românesc şi al Bisericii lui Hris­tos. De multe ori credeam că am în faţă un adevărat general al Armatei Române Creştine din Primul Război Mondial!

Adrian Gabor: Mai poţi, mai ai putere, Sil­viule, să ducem lupta până la capăt?

Silviu Alupei: Da, Adriane!

A.G.: Am aflat care sunt cele două tabere, în tandem, puterea politică (Preşedinte) cu puterea religioasă (Patriarh), care pot lua conducerea ţării şi a BOR, după alegerile din2004.

S.A.: Ştii nume proprii?

A.G.: Da... „Traian+Daniel=SUA (Occident)” sau „BOMBONEL+Şpagoveanu= RUSIA (KGB)”.

S.A.: Da, e plauzibil...

A.G.: E mai mult decât plauzibil! Ce facem?

S.A.: Adriane, întrucât RUSIA este duşmanul de moarte al Neamului Românesc, eu zic să mergem pe mâna americanilor, pen­tru de-KGB-izarea ţării. SUA ne-au ajutat si la Marea Unire. Fără ajutorul lor, nu reuşeam să consolidăm Statul Naţional Unitar după Unirea din 1918. Ştii că Regina Maria a ple­cat în SUA şi le-a cerut sprijinul americanilor, fiindcă Marile Puteri Europene nu prea ne voiau ca stat mare, puternic, modern. Tu eşti istoric şi ştii mai bine asta...

A.G.: Da, e logic, e corect ce spui şi cum gândeşti, într-un anumit plan. Dar ce va face Ortodoxismul românesc atunci când se va întâlni cu capitalismul american şi cu neo­protestantismul american?

S.A.: Eu tind să cred în puterea Ortodoxis­mului nostru de a rezista, de a supravieţui şi în secolul 21.

A.G.: Eu, Silviule, mă tem că noi, românii, vom cădea într-un nou ateism. Iar B.O.R. nu va fi pregatită să riposteze pe măsură, în duhul marilor teologi-apologeţi Teodor M. Popescu, Ioan Gh. Savin şi Nichifor Crainic. Dar, ori­cum, nu avem de ales! Ferească-ne Dumne­zeu de varianta „Şpagoveanu Patriarh”.

DATE BIOGRAFICE

■ Părintele profesor dr. Adrian Gabor s-a născut la 5 ianuarie 1960. A urmat Seminarul Teologic din Buzău între anii 1977- 1982, pe care l-a absolvit ca şef de promoţie. Apoi, studiile de licenţă la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti între anii 1983‑1987. În perioada 1987‑1990 a urmat cursuri de doctorat în teologie, cu specializarea „Bizantinologie” sub îndru­marea domnului prof. dr. Emilian Popescu, în martie 1991 pro­movând examenul de admisibilitate.

■ Între 1990‑1991 a predat Istoria Bisericească Universală la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi.

■ În 1992 efectuează studii aprofundate la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii de Ştiinţe Umaniste din Strasbo­urg, care culminează cu obţinerea titlului de doctor în 1996, cu teza: L’église et le pouvoir au temps de Théodose le Grand, lucrare apreciată cu cea mai meritorie menţiune din sistemul academic francez (Très honorable avec félicitations du jury) la Catedra de Teologie Istorică.

■ Începând cu anul 1995, parcurge toate treptele universitare: Asistent (1995), Lector (1999), Conferenţiar (2003), Profesor (2005). Din anul 2010 devine conducător de doctorat.

■ La 3 februarie 2001, teologul Adrian Gabor s-a căsătorit cu domnişoara Liliana-Angela Suciu, distinsă profesoară de religie. Dumnezeu le-a binecuvântat familia cu doi fii: Andrei (născut la 17 februarie 2002) şi Mihai (născut la 3 noiembrie 2004).

■ A fost hirotonit diacon, la 30 ianuarie 2003, de către adormi­tul întru fericire Părinte Patriarh Teoctist şi preot, la 16 februa­rie 2003, de către Preasfinţitul Părinte Sebastian Ilfoveanul, pe atunci Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor (actualmente Episcop al Slatinei şi Romanaţilor).

■ Semn al recunoaşterii calităţilor sale de cercetător exigent şi perseverent, Preotul profesor dr. Adrian Gabor a fost recunoscut ca membru al Societăţii române de Studii Bizantine (1987), al Co­misiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului.

■ În perioadele 2004‑2008 şi 2010‑februarie 2012, a fost secre­tar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Uni­versităţii din Bucureşti.

■ Fiind cunoscută preocuparea sa pentru creşterea calităţii în­văţământului universitar, Părintele Profesor Adrian Gabor a fost numit membru în Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivala­re a Diplomelor (2007), expert permanent în Comisia de Ştiinţe Umaniste şi Teologie a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (2008), auditor intern şi coordonator al Comisiei de calitate a învăţământului din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

■ A plecat la Domnul, la 02 iunie 2017, în urma unui accident vascular cerebral, urmat – inevitabil - de un accident casnic. Victi­mă a unui incredibil act de malpraxis medical (nedepistarea, ne­diagnosticarea riscului iminent de AVC la ultima internare într-o clinică ...universitară!), marele patriot Adrian Gabor a spus adio, la doar 57 de ani, unei Românii în curs de descreştinare rapidă.

(Documentar realizat de Silviu ALUPEI)

De același autor