România în epoca post-creștinăSilviu Alupei 13.05.2020

Semnalul Arhiepiscopului Ioachim

  • După „AVERTISMENTUL Episco­pului vizionar” (P.S. Gurie Georgiu, nr. 153, iunie 2018), revista CONȘTIINȚA mediatizează „SEMNALUL Arhiepi­scopului realist”. „Trăim oare o epo­că POST-CREȘTINĂ?” – se întreba, în 2013, Arhiepiscopul IOACHIM GIO­SANU, într-o carte a sa, cu eseuri-la­ser, intitulată „Creștinismul abia în­cepe”.
  • Acum, la sfârșit de an 2018, în prag de prim CENTENAR și în peri­oada tristă a post-Referendumului, cugetările și constatările Arhiep­sicopului IOACHIM aduc lumină în creier și clarviziune în gândirea or­todoxă a secolului 21. Adică în vre­muri de PRE-PARUSIE, cum tot reite­răm în revista CONȘTIINȚA?

Socul rezultatelor Referendumului pentru familia normală și recentul asalt al L.G.B.T.T.-iștilor pentru le­galizarea căsătoriilor UNI-SEX (cu adopție de copii?!) reprezintă doar (așteptate?) EFECTE ale faptului că Europa a intrat în epoca POST-CREȘTINĂ.

Vizionarul Episcop Gurie al Devei și Hunedoarei avertiza comunitatea orto­doxă din România și diaspora din spațiul UE: „Prăbușirea anumitor valori care au constituit pilonii de susținere ai civilizației europene va însemna in­trarea lumii într-o etapă post-occi­dentală. […] Noua Ordine Mondială, care se prefigurează, este posibil să fie însă de o altă inspirație decât cea creștină […]”.

Etapa post-occidentală!

În documentarul (șocant) intitulat „Ratarea Referendumului poate aduce CĂSĂTORIA UNI-SEX, DEZINTEGRAREA FAMILIEI” (Conștiința, nr. 156/septem­brie 2018), am focalizat faptul că (cităm) „Referendumul pentru căsătoria norma­lă va însemna o confruntare apocaliptică între comunitatea L.G.B.T.T. și comunita­tea BISERICII CREȘTINE”.

Ce provocare pentru Poporul Ro­mân, abia ieșit din iadul roșu al Comunis­mului! Ce încercare! Ce nouă ispită după 45 de ani de luptă, pe viață și pe moarte, cu Comunismul satanic! Și după alți 28 de ani de scufundare în mlaștina anarhiei post-comuniste!

Vlăguit, jefuit de morala creștină, atacat biologic cu 21.000.000 de avorturi post decembriste, Poporul Român se con­fruntă astazi cu ideologia TRANSGENDER și cu legislația sodomită a L.G.B.T.T.-ismu­lui!

N.B. Ce va urma? Intelectualii mi­reni ai BOR au cuvântul. Doi ierarhi ai BOR, ÎPS Ioachim și PS Gurie, și-au lan­sat mesajele care anunțau PRE-PARU­SIA, adică etapa post-occidentală a Europei. Epoca POST-CREȘTINĂ ?

Ateismul practic

ÎPS Ioachim explică utilitatea semnalului său (duhovnicesc, teologic, sociologic, psihologic) prin faptul că a vrut să dea „o altă perspectivă ce­lor ce analizează un posibil apus al Creștinismului sau, în orice caz, iden­tifică starea religioasă contemporană ca fiind un fel de POST-CREȘTINĂTATE ce nu resimte prezența personală a lui Dumnezeu, dar se hrănește din valorile și simbolurile creștine”.

Milioane de creștin-ortodocși români s-au lamentat, fix în ceasul al doisprezecelea, când Referendumul bătea la ușă, că L.G.B.T.T-ismul este „ex­presia crizei spirituale din Occident”. Să vedem replica ÎPS Ioachim, publica­ta în urmă cu cinci ani, când paradele… hormono-sexualilor făceau deja istorie pe bulevardele Capitalei:

„Trăim oare ceea ce Occidentul numește epocă POST-CREȘTINĂ? Poate nu numai poporul nostru!

Dar întrucât și Neamul Românesc încearcă să se alinieze popoarelor euro­pene, care se confruntă cu o aprigă criză spirituală, trebuie să luăm în atenție acest fenomen al ATEISMULUI MODERN ȘI PRACTIC. Cu toate că se spune că s-a in­stalat EPOCA POST-CREȘTINĂ sau POST-RELIGIOASĂ, totuși nimeni nu susține că religiozitatea tradițională nu va renaște, cel puțin sub alte forme”.

N.B. Iată o dovadă de cutremurător realism la un ierarh al BOR, care vorbea, scria și publica în pustiu, acum cinci ani!

Creștinii minoritari?

Am văzut, în perioada post-referen­dum (ratat), cum anumiți clerici, teologi laici și intelectuali ortodocși au invadat presa on-line cu declarațiile/afirmațiile savante de genul: „Noi, creștinii din Româ­nia, suntem o minoritate acum, în 2018, așa ne arată Referendumul-Recensă­mânt!”. ÎPS Ioachim ne-a avertizat asupra acestei tragice realități (statistice, religi­oase) în urmă cu cinci ani:

„Ne amintim că primii creștini, la început în număr foarte mic, au renăs­cut în milioane și milioane, după trei secole de persecuții”.

„Vom ști noi, MINORITARI fiind într-o lume supersecularizată, să tri­umfăm? În această eră a POST-RELIGIO­SULUI, firea umană rămâne… religioasă fără echivoc. Iar dacă omul conturea­ză divinul revelat, el se închină, totuși, idolilor care astăzi sunt reprezentați prin bani, EROTISM (s.n. – S.A.), con­fortul decadent, CĂUTĂRILE OBSESIO­NALE ALE PLĂCERILOR etc. […] Este un adevăr pe care-l exprimă Mircea Eliade, atunci când spune că sacrul se camu­flează în profan.

N.B. Ce înseamnă (în acest discurs zguduitor al unui ierarh al BOR) formularea «CĂUTĂRILE OBSESIONALE ALE PLĂCERILOR»? Nu cumva și păcatele strigătoare la Cer ale comunității L.G.B.T.T.-iștilor, deranjați de morala creștină, de poruncile Decalogului, de Fericirile Evangheliei?

Păgânismul modern

Arhiepiscopul Romanului și Bacău­lui a inclus în acest „rechizitoriu apologe­tic” multe din formele de apostaziere post-modernă pe care le cunoaște și societatea românească, la început de mileniu III:

„Asistăm, de asemenea, la creșterea vertiginoasă a PĂGÂNISMU­LUI MODERN (s.n. – S.A.) – acel păgâ­nism care are drept scop repudierea sau aneantizarea celor 20 de secole de creștinism. […] La aceasta se adaugă așa-zisa cultură ambientală, mass-me­dia, care tind să glorifice permisivitatea, libertinajul, cu toate mrejele sale».

„În acest labirint fără ieșire, cum vom mai găsi cuvintele pentru a pronunța numele lui Dumnezeu, as­tăzi? […] Creștinul trebuie să rămână ceea ce este, chiar dacă este marginali­zat de societate. Sarea – care în secolul al patrulea avea valoare de aur – acum, pe timp de iarnă, este aruncată pe jos ca să topească gheața. Așa și creștinul, fără să exagereze, trebuie să rămâ­nă în mijlocul lumii a cărei credință a înghețat. Ca să o dezghețe, de vreme ce are în el căldura Duhului Sfânt”.

„Deci a venit timpul ca pe Cel vechi de zile să-L prezentăm în ma­nieră nouă, încercând să actualizăm Revelația și moștenirea patristică ne­voilor acute ale acestui secol. Însă fără ca să alunecăm într-un modernism care să genereze permutări în dogma și esența învățăturii creștine”.

N.B. Rarisimi sunt astăzi clericii, teologii laici, predicatorii, intelectualii ortodocși cu prezență în mass-media care să actualizeze învățătura lui Hristos în viața socială, culturală, profesională etc. pentru a dezgheța conștiințe și a mișca suflete. ÎPS Ioachim ne-a îndemnat să făptuim asta.

Semnele PRE-PARUSIEI

Acest fenomenal avertisment a fost publicat de P.S. Gurie în revista Episcopiei („DACIA CREȘTINĂ”, ianua-rie-iunie 2018). Câți mireni intelec­tuali din România (zis „ortodoxă” în proporție de 87%!?!) au acționat, apoi, în sensul alarmei generale, date de acest vizionar ierarh al BOR? Am văzut „câți” la Referendumul din 6-7 octombrie 2018… Mai precis, am ob­servat că și Ortodoxismul românesc (precum Catolicismul și Protestantis-mul din UE și SUA ) este puternic afec-tat de etapa post-occidentală (POST-CREȘTINĂ) pe care o traversează, cu iresponsabilitate… veselă, statele ves­tice și nordice ale continentului Euro­pean. România a intrat deja în malaxorul PRE-PARUSIEI ?

Încărcătura semantică și subtili-tatea hermeneutică a formulării „Creștinismul abia începe” capătă valențele semnalului de PRE-PARUSIE dacă vom face un inventar ... teologic al unor afirmații tulburătoare, tipărite de Arhiepiscopul Ioachim, în 2013. Sunt afirmații și atenționări pentru societatea ortodoxă cultă din România infatuatului „procent de 87%”. Le-a luat cineva în serios? Așadar, alt ierarh al BOR, în urmă cu cinci ani, alerta comunitatea universitară ortodoxă, ca doctor în Teologie. Dar nici un curs de pastorație, misionarism sau apologetică de la Facultatea de Teologie nu a dat importanța cuvenită acestor semnale de PRE-PARUSIE, de epocă POST-CREȘTINĂ.

„Acum ni s-a cerut doar MĂRTURIE DE CONȘTIINȚĂ, așa cum s-a întâmplat la Referendumul ratat de România chiar în an de CENTENAR”, îmi declara ca reporter la CONȘTIINȚA, un preot de țară dintr-o parohie săracă de lângă Olteniţa, cititor fidel al revis­tei noastre. „Mâine, poimâine, poate ni se va cere și MĂRTURIE de sânge!” (am citat dintr-un site al călugărilor români din Sfântul Munte Athos). Acum înțelegem ce înseamnă, în sub-text, formularea – cu tragism meta­fizic creștin – lansată de ÎPS Ioachim: „Creștinismul abia începe”?

Descreștinarea Europei

Probabil că unii cititori se vor simți stresați de utilizarea sintagmei „PRE-PARUSIE”. Conform viziunii… realiste a ÎPS Ioachim, PARUSIA nu ar trebui să-l înspăimânte pe românul ortodox al secolului 21, confruntat – precum toți europenii – cu „un soi de creștinism maladiv, ce refuză asumar­ea istoriei”.

Ne-am îngrozit de ceea ce am auzit, văzut și simțit în sufletele no­astre de ortodocși înainte și după Referendum (atacuri anti-creștine, demente, barbare, în plus de in­imaginabile violențe verbale la ad­resa Bisericii lui Hristos și a familiei creștine). Dacă am fi luat aminte la previziunile Arhiepiscopului Ioachim, azi am înțelege mai ușor ceea ce se întâmplă în România post-comunistă, în Europa descreștinată și, în lume, în general: „Între Înălțare și Parusie este timpul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat pentru a lucra teandric la mântuirea noastră văzând în Hristos nu numai faptele Sale, ci mai ales importanța schimbării ontologice lucrate în umanitate”.

„De aceea, PARUSIA schimbă și dă sens cursului istoriei, pentru că Hristos este axa timpului. Timpul din­tre cele două evenimente, Înălțarea și Parusia, e timpul Bisericii prin care se deschide veșnicia, timpul în care fiecare este chemat să-și însușească roadele mântuirii. Timpul istoric devine timpul mântuirii[…]”.

„Creștinismul echilibrat are conștiință eshatologică; creștinul trebuie să știe că se vor împlini toate. Pentru că nicio iotă sau o cirtă din lege nu va trece până nu se vor împli­ni toate”.

N.B. Când un arhiepiscop al Bisericii lui Hristos ne-a atenționat asupra Parusiei, cu mulți ani înaintea ofensivei diabolice a L.G.B.T.T.-iștilor contra comunității ortodoxe, mai avem noi, azi, justificare să ne temem că trăim vremurile PRE-PARUSIEI?

P.S. În acest text, acronimul „L.G.B.T.T.” înseamnă „Legile Gomorei și Bolile Transmisibile Trans-sexual”.

De același autor